office@pe-vn.com

гр. Варна 9023, бул. "3ти март" № 9, ПК 16

Предмет на дейност

“ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА – ВАРНА” АД има за предмет на дейност: производствена и инженерингова дейност в страната и чужбина в областта на промишлената и комунално-битова енергетика, в т.ч. проектиране, конструиране, производство, монтаж, ремонт, реконструкция и сервиз на съоръжения с повишена опасност – парни котли, съдове под налягане, газови съоръжения и инсталации, тръбопроводи за пара и гореща вода .

"СП Промишлена енергетика" - гр.Варна е създаденo през 1978 г. със заповед на министъра на енергетиката като самостоятелно предприятие в състава на НПК "Промишлена енергетика" - гр.София. От 1 януари 1990 г. предприятието е преобразувано в самостоятелна държавна фирма, която през 1996 г. е приватизирана в частно акционерно дружество с наименование "Промишлена Енергетика- Варна"АД.

История

Качество

Добрият мениджмънт, дългогодишен професионален опит на персонала, доброто техническо оборудване, въведената и успешно прилагана система за управление на качеството, са фактори които обуславят високите стандарти на произвежданата продукция. Чрез непрекъснатото следене на нуждите на пазара, както и на добрите контакти с нашите клиенти, се произвеждат качествени продукти. Това е от голямо значение за добрия имидж на "Промишлена енергетика-Варна" АД и бъдещо му развитие.

Сертификати

Структура